Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Viderefakturering - Sådan skal det håndteres

Viderefakturering er en vigtig praksis for virksomheder, der ønsker at opretholde kontrol og gennemsigtighed i deres økonomiske transaktioner. Ved at overføre specifikke udgifter til kunder eller samarbejdspartnere kan virksomheder effektivt håndtere og dele omkostninger. Det er dog afgørende at følge de korrekte procedurer for at undgå juridiske og skattemæssige problemer.

Uanset om du er en erfaren virksomhedsejer eller ny inden for området, vil denne artikel give dig den nødvendige viden til at håndtere viderefakturering på en effektiv måde.

Hvad er viderefakturering?

Viderefakturering er en proces, hvor en virksomhed fakturerer en kunde eller samarbejdspartner for specifikke udgifter, som virksomheden har afholdt på vegne af kunden eller partneren. Dette adskiller sig fra almindelig fakturering, hvor en virksomhed fakturerer for varer eller tjenesteydelser, som de selv har leveret. Ved viderefakturering er det de faktiske omkostninger, der overføres uden avance.

Definition af viderefakturering

Viderefakturering kan defineres som en metode, hvor en virksomhed fakturerer en kunde eller partner for udgifter, som virksomheden har påtaget sig på vegne af kunden eller partneren. Dette kan omfatte alt fra materialeomkostninger til rejseudgifter og konsulentydelser. Formålet med viderefakturering er at sikre, at omkostningerne bliver fordelt retfærdigt mellem parterne.

Forskellen mellem viderefakturering og almindelig fakturering

Den primære forskel mellem viderefakturering og almindelig fakturering ligger i, hvad der faktureres for. Ved almindelig fakturering udsteder en virksomhed en faktura for varer eller tjenesteydelser, som de selv har leveret til kunden. Derimod handler viderefakturering om at fakturere for udgifter, som virksomheden har afholdt på vegne af kunden eller partneren, uden at tilføje en avance.

Viderefakturering

Almindelig fakturering

Fakturering af udgifter afholdt på vegne af kunden eller partneren

Fakturering af varer eller tjenesteydelser leveret af virksomheden selv

Ingen avance på viderefakturerede omkostninger

Inkluderer typisk en avance på solgte varer eller tjenesteydelser

Kræver klar dokumentation og aftale mellem parterne

Følger almindelige faktureringsprincipper og -processer

Ved at forstå forskellen mellem viderefakturering og almindelig fakturering kan virksomheder sikre, at de håndterer omkostninger og faktureringer korrekt, hvilket er afgørende for at opretholde gennemsigtighed og undgå misforståelser mellem parterne.

Fordele ved viderefakturering

Viderefakturering kan være en fordelagtig praksis for både den fakturerende virksomhed og modtageren af fakturaen. En af de største fordele er den øgede gennemsigtighed, som viderefakturering skaber i forhold til omkostningsstrukturen. Ved at specificere de enkelte udgifter på fakturaen opnås en klar og detaljeret oversigt over, hvad pengene går til.

Denne gennemsigtighed giver parterne bedre kontrol over deres udgifter, da de kan se præcis, hvad de betaler for. Det kan være med til at skabe tillid mellem parterne og reducere risikoen for misforståelser eller tvister om omkostninger.

Øget gennemsigtighed og kontrol over omkostninger

Når omkostningerne er klart defineret og fordelt gennem viderefakturering, bliver det nemmere for virksomhederne at overvåge og styre deres udgifter. De kan hurtigt identificere områder, hvor der kan være mulighed for besparelser eller effektiviseringer. Samtidig giver det modtageren af fakturaen indsigt i, hvad deres penge går til, hvilket kan være med til at retfærdiggøre udgifterne.

Et eksempel på, hvordan gennemsigtighed kan være en fordel, er ved viderefakturering af rejseomkostninger. Når den fakturerende virksomhed specificerer de enkelte udgifter til transport, overnatning og forplejning, kan modtageren se præcis, hvad de betaler for, og vurdere om omkostningerne er rimelige.

Ulemper ved viderefakturering

Selvom viderefakturering kan være en nyttig metode til at håndtere og dele omkostninger mellem virksomheder, er der også nogle potentielle ulemper, som man bør være opmærksom på. En af de største udfordringer ved viderefakturering er den ekstra administration, det medfører for den fakturerende virksomhed.

Når en virksomhed viderefakturerer udgifter, skal de holde styr på og dokumentere hver enkelt omkostning, der skal overføres til kunden eller samarbejdspartneren. Dette kan være en tidskrævende proces, især hvis der er tale om mange forskellige udgifter eller komplekse projekter. Det kræver et velfungerende system til at registrere, kategorisere og fakturere omkostningerne korrekt.

En anden ulempe ved viderefakturering er, at det kan påvirke virksomhedens likviditet og pengestrømme. Når en virksomhed afholder udgifter på vegne af en kunde eller partner, skal de først lægge pengene ud selv. De får først dækket disse udgifter, når kunden eller partneren betaler den viderefakturerede faktura. Dette kan skabe en midlertidig belastning på virksomhedens likviditet, særligt hvis der er tale om store beløb eller lange betalingsfrister.

Her er en oversigt over nogle af de typiske ulemper ved viderefakturering:

 • Øget administrativt arbejde og tidsforbrug
 • Krav om grundig dokumentation af udgifter
 • Midlertidig belastning af virksomhedens likviditet
 • Risiko for forsinkede betalinger fra kunder eller partnere
 • Potentielle udfordringer ved håndtering af moms og skat

For at minimere ulemperne ved viderefakturering kan virksomheder tage forskellige skridt, såsom at investere i effektive systemer til håndtering af omkostninger og fakturaer, aftale klare betalingsbetingelser med kunder og partnere samt sikre en tæt opfølgning på udestående betalinger.

Lovgivning og regler for viderefakturering

Når man beskæftiger sig med viderefakturering, er det essentielt at have styr på de juridiske og skattemæssige aspekter. I Danmark findes der en række specifikke regler og lovgivning, som man skal være opmærksom på for at sikre, at viderefaktureringen foregår på lovlig vis. Disse regler omfatter blandt andet, hvordan indtægter og udgifter skal registreres, samt hvordan momsen skal håndteres.

Skatteregler for viderefakturering

Skattelovgivningen i Danmark indeholder bestemmelser, der er relevante for virksomheder, der anvender viderefakturering. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan indtægter og udgifter fra viderefakturering skal behandles skattemæssigt. Som hovedregel skal indtægter fra viderefakturering medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst, mens udgifterne kan fratrækkes, såfremt de er relateret til virksomhedens drift.

For at sikre korrekt skattemæssig behandling af viderefakturering er det afgørende at have en klar og gennemsigtig dokumentation af alle transaktioner. Dette omfatter fakturaer, aftaler og anden relevant dokumentation, der underbygger de viderefakturerede omkostninger.

Momshåndtering ved viderefakturering

Momshåndtering er et andet vigtigt aspekt af viderefakturering, som virksomheder skal være opmærksomme på. Reglerne for momshåndtering kan variere afhængigt af, om viderefaktureringen sker nationalt eller internationalt.

Ved national viderefakturering skal virksomheden som udgangspunkt opkræve moms af de viderefakturerede omkostninger og afregne denne til SKAT. Der kan dog være undtagelser, eksempelvis hvis modtageren af viderefaktureringen er momsregistreret og har fradragsret for momsen.

Når det gælder international viderefakturering, skal man være opmærksom på reglerne for moms i de involverede lande. I nogle tilfælde kan der være krav om registrering for moms i udlandet eller anvendelse af særlige momsordninger som reverse charge.

For at undgå fejl og sikre korrekt momshåndtering er det vigtigt at have en grundig forståelse af de gældende regler og søge professionel rådgivning, hvis man er i tvivl. Ved at håndtere momsen korrekt ved viderefakturering kan virksomheder undgå potentielle bøder og andre sanktioner fra skattemyndighederne.

Hvordan sætter man viderefakturering op i praksis?

For at implementere en effektiv viderefaktureringsproces er det afgørende at have klare aftaler mellem parterne om, hvilke omkostninger der skal viderefaktureres, og hvordan processen skal foregå. Dette sikrer gennemsigtighed og minimerer risikoen for misforståelser eller tvister.

Aftaler mellem parterne

Inden man påbegynder viderefakturering, bør man indgå skriftlige aftaler, der klart definerer:

 • Hvilke specifikke omkostninger der skal viderefaktureres
 • Hvordan omkostningerne fordeles mellem parterne
 • Tidsfrister for fakturering og betaling
 • Dokumentationskrav for omkostningerne

Faktureringsprocessen ved viderefakturering

Når aftalerne er på plads, er det vigtigt at have en veldokumenteret faktureringsproces. Fakturaerne skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at identificere de specifikke udgifter, herunder:

 1. Dato for omkostningen
 2. Beskrivelse af omkostningen
 3. Beløb og valuta
 4. Eventuelle bilag eller dokumentation

Det er også en god idé at have en fast faktureringsfrekvens, f.eks. månedligt eller kvartalsvist, for at sikre en jævn og forudsigelig proces.

Særlige hensyn ved international handel

Når virksomheder engagerer sig i internationalt samarbejde og viderefakturering på tværs af landegrænser, er der flere vigtige faktorer at tage i betragtning. Valutaforskelle og varierende moms- og skatteregler kan skabe udfordringer, der kræver særlig opmærksomhed for at sikre en gnidningsfri og lovlig proces.

Valutahåndtering

En af de største udfordringer ved grænseoverskridende viderefakturering er håndteringen af forskellige valutaer. Når omkostninger påløber i én valuta og viderefaktureres i en anden, kan valutakursudsving påvirke de endelige beløb. For at minimere risikoen for tab eller uoverensstemmelser er det vigtigt at have klare aftaler om valutakonvertering og kursdatoer.

Virksomheder kan overveje at bruge følgende strategier til valutahåndtering:

 • Fastsætte en bestemt valutakurs for viderefaktureringen, f.eks. baseret på fakturadatoen
 • Anvende en gennemsnitskurs for en given periode
 • Viderefakturere i samme valuta som de oprindelige omkostninger for at undgå konvertering

Moms- og skattemæssige udfordringer

Et andet vigtigt aspekt af international viderefakturering er de forskellige moms- og skatteregler, der gælder i de involverede lande. Fejl i momshåndtering eller manglende overholdelse af skattelovgivningen kan føre til bøder og juridiske problemer.

For at navigere i disse udfordringer bør virksomheder:

 1. Undersøge de specifikke moms- og skatteregler i de relevante lande
 2. Sikre korrekt momsberegning og -angivelse på fakturaer
 3. Indhente rådgivning fra lokale skatterådgivere eller revisorer
 4. Føre detaljeret dokumentation for grænseoverskridende transaktioner