Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Privatlivspolitik

Cereda
Valby Langgade 39A, 1 th
2500 Valby

CVR-nr: 30870077
E-mail: sekretariat@cereda.dk
Telefon: +45 7066 6800

 

1. Vi anvender denne type data om medlemmer

Vi anvender de persondata, som medlemmet har oplyst på medlemsportalen, til at informere om og behandle medlemmets medlemskab. Det inkluderer data på Cereda´s medlemsportal, hvis medlemmet har givet samtykke til det. Samtykkeerklæringer udfyldes under medlemmets profil på medlemsportalen.

Dataene omfatter medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mail, firmanavn, CVR-nummer, uddannelsesbaggrund, erfaringer og øvrige, relevante data for medlemskabet.

2. Markedsføring af medlemmer på cereda.dk

Medlemmer markedsføres under “Find specialist” på Cereda’s webside cereda.dk, hvor følgende data fremgår: Logo, firmanavn, medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mail, webside og en profiltekst. Alle data trækkes fra medlemmets profil på medlemsportalen og opdateres automatisk i henhold til ændringer foretaget af medlemmet.

Ved søgningen på specialister er der mulighed for at søge specifikt på Cereda-medlemmer, der er åben for nye kunder. Denne information trækkes tillige fra det enkelte medlems profil på portalen.


3. Vi anvender denne type data om ansatte

Vi anvender de persondata, som er nødvendig i forbindelse med ansattes løn og ansættelsesforhold.

Det drejer sig om oplysninger om ansattes cpr, navn, adresse, telefonnummer, e-mail, uddannelsesbaggrund, erfaringer, straffeattest, bank oplysninger, sygdomshistorik samt øvrige data som er relevante for ansættelsesforholdet.


4. Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige, og disse opbevares udelukkende elektronisk i vores certificerede medlemsportal, lønsystem, økonomisystem, og Dropbox. Vores datasystemer varetages af vores dataleverandører, som vi har lavet databehandleraftale med.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores organisation.


5. Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt medlemskab. Ved endt ansættelsesforhold opbevarer vi dog i 5 år i henhold til bogføringsloven.


6. Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med medlemmet/ansatte.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at medlemmets oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med medlemmet i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra medlemmet efter at have informeret denne om, hvad medlemmets data vil blive brugt til. Medlemmet kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller medlemmet på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke medlemmets eller den ansattes samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


7. Medlemmet/ansatte har adgang til sin persondata

Medlemmet har til en enhver tid adgang til sine persondata via medlemsportalen. Ansatte i Cereda kan anmode om at få oplyst, hvilke data vi har registeret.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Medlemmet/ansatte kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.


8. Medlemmet/ansatte har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis medlemmet/ansatte mener, at de persondata, vi behandler om medlemmet/ansatte, er unøjagtige eller urigtige, kan medlemmet/ansatte naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis medlemmet trækker sit samtykke tilbage. Hvis medlemmet mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan medlemmet bede om at få dem slettet. Medlemmet kan også kontakte os, hvis medlemmet mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


9. Medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Medlemmet kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis medlemmets indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter medlemmets data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.


10. Hvis medlemmet ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil medlemmet modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Medlemmet har ret til at modtage de persondata, medlemmet har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om medlemmet hos andre aktører på baggrund af medlemmets samtykke.


11. Generelt om medlemmets brug af sine rettigheder

Hvis medlemmet ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver medlemmet svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.


12. Ret til at klage til Datatilsynet

Medlemmet har ret til at klage til Datatilsynet, hvis medlemmet mener, at Cereda´s behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.