Menu Luk

Nu skal virksomhedens reelle ejere også registreres

Folketinget har den 1. marts 2016 vedtaget L94 om indførelse af et register over virksomheders reelle ejere.  Det medfører, at alle danske juridiske enheder fremover skal registrere virksomhedens reelle ejere i et offentligt register. Læs mere i nedenstående nyhed fra EY af 4. marts 2016.


Folketinget har den 1. marts 2016 vedtaget L94 om indførelse af et register over virksomheders reelle ejere. Loven udspringer af EU’s 4. hvidvaskdirektiv og medfører, at alle danske juridiske enheder fremover skal registrere virksomhedens reelle ejere i et offentligt register.

Der er i forvejen krav om, at iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber skal registrere virksomhedens legale ejere i Det Offentlige Ejerregister, men det nye krav om et register over reelle ejere gælder en bredere kreds af virksomheder.

Som udgangspunkt er alle virksomhedsformer omfattet af reglerne, hvis de opfylder definitionen på en juridisk person. Der er dog enkelte undtagelser, som fremgår nedenfor.

Virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, firmapensionskasser, alternative investeringsfonde og -foreninger m.v. samt SE- og SCE-selskaber vil ligeledes blive omfattet af reglerne, men disse virksomhedsformer er ikke specifikt omtalt nedenfor.

Begrebet “virksomhed” anvendes i nedenstående artikel synonymt for virksomheder omfattet af selskabsloven samt lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v., samt fonde og foreninger.

HVAD ER DE REELLE EJERE?

Reelle ejere er defineret som den eller de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder, eller som på anden måde udøver kontrol.

En besiddelse på mere end 25 % af ejerandele eller stemmerettigheder vil være en indikation på reelt ejerskab. Ejerskab eller kontrol kan foreligge ved direkte besiddelse af ejerandele i det pågældende selskab, men også indirekte, gennem for eksempel en holdingvirksomhed. Der kan også foreligge et reelt ejerskab på anden vis, fx i form af aftale, udpegningsret eller lignende.

Er der tale om, at en fysisk person har ejerskab, og en anden har kontrol, skal begge betragtes som reelle ejere. Er der tale om en juridisk person, som besidder ejerandele eller stemmerettigheder, er det de fysiske personer bagved, der skal betragtes som de reelle ejere. Dette gælder også i forhold til udenlandske personer – både juridiske og fysiske.

A/S+ApS I/S+K/S Fonde Foreninger
Hvem er de reelle ejere? Reelle ejere skal vurderes i forhold til definitionen Reelle ejere skal vurderes i forhold til definitionen

Kan omfatte såvel interessenter, komplementarer og kommanditister

Bestyrelsen

Evt. særligt begunstigede personer

Stifter

Bestyrelsen

Evt. begunstigede personer

Hvis reelle ejere ikke kan identificeres eller eksisterer Direktionen Daglig ledelse
Undtagelser Børsnoterede virksomheder, filialer, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsselskaber

En ret til at udpege og afsætte flertallet af medlemmer af virksomhedens bestyrelse vil også kunne føre til, at der foreligger et reelt ejerskab. Der må dog i sådanne situationer bestå et retskrav på grundlag af virksomhedens vedtægter, ejeraftale, aftale i forbindelse med pantsætning af kapitalandele eller lignende. Det vil også i nogle tilfælde være nødvendigt at vurdere det faktiske antal stemmer repræsenteret på generalforsamlingen. Der skal dog være tale om et mere permanent forhold. Det samme princip gør sig gældende i forbindelse med udpegningsrettigheder, hvor en permanent udeblivelse af bestyrelsesmedlemmer, kan give de øvrige bestyrelsesmedlemmer relativt mere indflydelse.

Reelle ejere har ingen pligt til at oplyse en given virksomhed om deres ejerskab. Der er dog ikke noget til hinder for, at en person, der bliver bekendt med, at den pågældende er reel ejer, kan meddele dette til virksomheden.

SÆRLIGT OM VISSE ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER

Virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er, med undtagelse af enkeltmandsvirksomheder, også omfattet af kravet om registrering af reelle ejere.

Det vil sige, at også interessentskaber og kommanditselskaber er omfattet af loven, uanset om de er registreringspligtige efter loven eller ikke. Det betyder, at såvel interessenter og kommanditister skal registreres, hvis de opfylder kravene for at være en reel ejer.

Selvom en komplementar i praksis som udgangspunkt sjældent optræder som ejer af et K/S, kan der opstå situationer, hvor den samlede sum af rettigheder, som komplementaren har, vil medføre, at vedkommende skal betragtes som reel ejer.

SÆRLIGT OM FONDE

Fonde er efter dansk ret selvejende og har dermed ingen ejere. Reelle ejere i fonde er derfor defineret som de personer, som på anden måde har kontrol eller som modtager midler fra fonden.

Reelle ejere i fonde udgør, som det fremgår af skemaet ovenfor, både fondens bestyrelse og særligt begunstigede personer eller en gruppe af personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer.

Det kræver en konkret vurdering at afgøre, om en uddelingsberettiget person er særligt begunstiget af fonden. Som udgangspunkt anses særligt begunstigede personer kun for reelle ejere, hvis de efter fondens vedtægt har retskrav på at modtage en ikke ubetydelig andel af fondens midler.

VIRKSOMHEDENS PLIGTER

Beskrivelse
Identifikation af reelle ejere Virksomheden skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere. Hvis en reel ejer ikke ønsker at give sig til kende over for virksomheden, skal virksomheden forsøge at indhente oplysningerne på anden vis.
Opdaterede oplysninger Oplysningerne skal opdateres i tilfælde af, at der sker ændringer i arten og omfanget af rettigheder, herunder forøgelse af ejerandele, ændring i stemmer, indgåelse eller ophør af aftale eller lignende forhold. Opdatering skal som minimum ske i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger og lignende.
Dokumentation Virksomheden skal kunne dokumentere over for bl.a. SØIK og Erhvervsstyrelsen, hvad de har foretaget sig, samt hvilken identifikation de har foretaget af de reelle ejere.
Registrering af oplysninger Oplysninger om virksomhedens reelle ejere skal registreres hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at den eller de pågældende personer er blevet reelle ejere, eller ikke længere er reelle ejere.
Opbevaring af oplysninger Oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder dokumentation for identifikation af de reelle ejere skal opbevares i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.
Evt. politianmeldelse Hvis virksomheden har mistanke om, at en eller flere reelle ejere ikke vil give sig til kende, fordi der foreligger et kriminelt forhold, skal der også foretages politianmeldelse.

GRUNDREGISTRERING I CVR

Virksomheder, der er omfattet af kravet om registrering af reelle ejere, skal grundregistreres i CVR-registeret. De fleste virksomheder, herunder kapitalselskaber, er i forvejen grundregistreret i CVR-registeret.

Kravet om grundregistrering vil derfor dække en række interessentskaber, kommanditselskaber og andre virksomheder, som i dag er undtaget fra krav om registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt en række fonde, som ikke er omfattet eller er undtaget fra fondslovgivningen.

Nærmere regler om grundregistreringen vil blive fastsat ved bekendtgørelse, som vil følge de eksisterende bestemmelser om registrering i Erhvervsstyrelsens it-systemer.

Registreringen skal foretages gennem Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk.

OFFENTLIGGØRELSE AF DE REELLE EJERE

Oplysningerne om de reelle ejere vil blive offentligt tilgængelige.

Erhvervsstyrelsen vil senere udstede en bekendtgørelse, der skal fastsætte, at oplysningerne om reelle ejere, som minimum indeholder de reelle ejeres fulde navn, nationalitet, bopæl og bopælsland, art og omfang af den reelle ejers rettigheder og CPR-nummer eller andet, der sikrer entydig identifikation. Fortrolige oplysninger som CPR-numre og lignende vil dog ikke blive offentliggjort.

Der vil desuden være mulighed for at undtage oplysninger fra offentliggørelse, hvis der foreligger en særlig, individuel sikkerhedsrisiko.

Der kan således konkret under ekstraordinære omstændigheder fastsættes undtagelse fra kravet om offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab, hvis en sådan adgang vil udsætte de reelle ejere for eksempelvis risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering.

Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med udstedelse af nærmere regler om registrering og offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere udarbejde en vejledning, hvori reglerne yderligere vil blive beskrevet, herunder med eksempler på reelle ejere.

REVISORS PLIGTER

Revisor har pligt til at afgive en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om forhold, som virksomhedens ledelse kan ifalde strafansvar for. Da bestemmelsen om registrering og opbevaring af oplysninger om reelle ejere er omfattet af selskabslovens straffebestemmelser, skal revisor derfor påse, at virksomheden har opfyldt disse forpligtelser.

Hvis revisor konstaterer, at virksomheden ikke har registreret de reelle ejere, herunder sørget for at forsøge at identificere sådanne reelle ejere eller ikke har opbevaret oplysninger herom, skal revisor afgive supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Revisors pligt strækker sig alene til at kontrollere ledelsens handlepligt og således ikke til at efterse selve registreringen og dokumentationens indhold. Revisors overtrædelse af pligten til at kontrollere ledelsens overholdelse af deres forpligtelser i forhold til reelle ejere kan medføre sanktioner efter revisorlovens regler.

HVORNÅR TRÆDER REGLERNE I KRAFT?

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af loven, da det nødvendige register til at foretage registreringer i endnu ikke er udviklet, og afventer den nødvendige tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-system. Ministeren kan fastsætte, at alle bestemmelser træder i kraft på samme tid eller på forskellige tidspunkter, ligesom ministeren kan fastsætte nødvendige yderligere overgangsregler.

Ikrafttræden af de nye krav forventes p.t. at blive stort set sammenfaldende med direktivets implementeringsfrist den 26. juni 2017. Nærmere regler om grundregistreringen vil blive fastlagt i en bekendtgørelse til selskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har endvidere intention om at udarbejde en vejledning med nærmere regler om registrering og offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere, hvori reglerne yderligere vil blive beskrevet, herunder med eksempler på de reelle ejere